coronaodnersteuning

Energietransitie

Publicaties:

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een economisch sterke én schone Cleantech Regio.

Wij maken onder meer haast met vermindering van onze CO2-uitstoot en met de opwekking van energie uit wind, zon, water en grond. Hoe wij van deze overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen een succes maken, zetten we in de Regionale Energiestrategie (RES) 2020-2030. Die is naar verwachting begin 2021 definitief.

Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 wil Nederland in 2030 49 % minder CO2 uitstoten dan in 1990, en in 2050 bijna 100% minder. Zo zorgen we ervoor dat de aarde minder snel opwarmt en gaan we de gevolgen van klimaatverandering tegen. Als Cleantech Regio doen wij actief mee, ook voor onze eigen schone toekomst. Onze eigen ambitie is immers om energieneutraal te zijn in 2030. En met het landelijke Energieakkoord 2013 zijn we in Nederland al volop aan de slag met de voorbereiding voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden.

RES Cleantech Regio: Klimaatakkoord regionaal vertaald

Nederland heeft de afspraken van Parijs uitgewerkt in het Klimaatakkoord, dat waarschijnlijk in het najaar van 2019 wordt ondertekend. Hierin staat hoe bedrijven, inwoners, overheden en andere organisaties gaan zorgen voor minder CO2-uitstoot.
Binnen anderhalf jaar na ondertekening stelt de Cleantech Regio -net als andere regio’s in Nederland- de Regionale Energiestrategie vast. In deze RES staan uitgangspunten over hoe wij de komende tien jaar de overgang naar het opwekken van schone energie willen maken en hoe wij woningen en gebouwen duurzaam gaan verwarmen. Oftewel: hoe geven wij als regio vorm aan de energietransitie en de warmtetransitie?
Wij betrekken belanghebbenden zoals ondernemers, inwoners, energiecoöperaties, hoger onderwijs en andere maatschappelijke organisaties bij het maken van de RES. Gemeenten regelen zelf hoe ze inwoners betrekken. Alleen samen lukt het ons om goede plannen te maken en die plannen straks succesvol uit te voeren.

Wat staat er in de RES?

De RES geeft antwoord op vragen als: waar en hoe wekken wij (grootschalig) duurzame energie op? Hoe slaan we die -zo nodig- op en welke energienetwerken zijn nodig om die naar woningen en bedrijven te krijgen? Wat zijn kansen om onze gebouwen duurzaam te verwarmen?
In de RES staat ook hoeveel de Cleantech Regio denkt bij te dragen aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Alle regionale strategieën moeten er samen voor zorgen dat Nederland de doelen uit het Klimaatakkoord haalt.

Bouwstenen voor (ruimtelijke) plannen

Een bepalend onderwerp bij de overgang naar duurzame energie is hoe wij duurzame energie-opwekkers zoals zonnevelden of windmolenparken goed kunnen inpassen in ons mooie landschap. De RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen, netbeheerders en de Strategische Board van de Cleantech Regio. We sluiten natuurlijk aan bij wat we in de Cleantech Regio allemaal al dóen voor een schone toekomst.

RES biedt kansen

De RES is geen doel op zich. Het is een middel om de uitstoot van CO2 te verminderen en positief bij te dragen aan ons klimaat. Maar er is meer. De energie- en warmtetransitie levert nieuwe bedrijvigheid en banen op en dat is goed voor onze (regionale) economie.
Ook zijn er veel mogelijkheden om samen slimmer om te gaan met mogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld dure aanpassingen nodig aan onze energie-infrastructuur. Samen kunnen wij dat in de Cleantech Regio zo efficiënt mogelijk doen.

Samen komen tot de RES

Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschappen Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel en de Strategische Board Cleantech Regio hebben in een startnotitie samen afspraken gemaakt om tot een RES te komen. Netbedrijf Liander heeft een adviserende rol en gemeente Deventer doet mee in de RES West-Overijssel.
Voor of net na de zomer van 2019 volgt lokale besluitvorming over de startnotitie. Als het landelijke Klimaatakkoord naar verwachting in het najaar 2019 is ondertekend, starten de partners officieel met het maken van de RES. Omdat die heel snel klaar moet zijn, zijn voorbereidingen al gestart.

Aan de slag in (ruimte)ateliers

Wij organiseren sinds mei 2019 regionale ruimte-ateliers om samen met belangenorganisaties, professionele partners en bestuurders in de regio na te denken over de inpassing van duurzame energie-opwekkers in ons landschap. Welke uitgangspunten vinden we hiervoor belangrijk? Wat zijn straks voorkeurslocaties voor grootschalige opwekking? Welke afspraken maken we over inzet van warmtebronnen? Alle input gaat mee in de RES.
Er komen ook lokale ateliers. Dorpsraden, ondernemers, energiecoöperaties en andere organisaties kunnen dan meedenken over de RES. Samen met de provincie onderzoeken we de (toekomstige) vraag naar en beschikbaarheid van (rest)warmtebronnen voor de verwarming van gebouwen.

Meer weten? Klik hier voor de landelijke website Regionale Energie Strategie.  Of bezoek www.klimaatakkoord.nl 

 

 

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio