Energietransitie

Publicaties:

De RES is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Om deze landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal maatwerk nodig. 

Het Rijk heeft alle dertig regio’s gevraagd om een RES op te stellen. Eén daarvan is de Cleantech Regio. 

Het opstellen van de Regionale Energiestrategie past naadloos in de doelen van de Cleantech Regio, die gaat voor een energieneutrale en circulaire regio in 2030. De regio zet daarbij onder andere in op de vermindering van CO2-uitstoot en het (her)gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving.  Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Hoe komen we tot een RES?
De eerste stap is de vaststelling van de startnotitie. Voor of net na de zomervakantie nemen de raden van de regiogemeenten hierover een besluit. 

Een half jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord -dat waarschijnlijk komend najaar wordt ondertekend- stellen de partners een concept voor de Regionale Energiestrategie vast. 

Een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord wordt de RES definitief. De RES is een regionale planvorming en kent een lokale/provinciale besluitvorming.

Partners

De Regionale Energiestrategie wordt opgesteld door regiogemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen Vallei&Veluwe en Rijn&IJssel, en de provincie Gelderland. Ook de Strategische Board beslist daarover. Liander heeft een adviserende rol.

Gemeente Deventer doet mee in de RES West-Overijssel.

In werkateliers worden onder andere maatschappelijke organisaties en belangengroepen betrokken.

Klik hier voor de landelijke website Regionale Energie Strategie. 

Ambities & doelen Energietransitie

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

Alle bedrijfspanden voldoen aan de Wet milieubeheer

30.000 woningen van het aardgas af

Transform 1.0 is het nieuwe, integrale, bovenregionale programma voor verduurzaming van woonwijken. De ingredienten: financiele arrangementen, een investeringsplatform en ‘regelruimte’. Voor bedrijventerreinen ontwikkelen we een soortgelijke gebiedsaanpak.

25 - 50 Kton CO2 minder aan fossiele kilometers

En 50% van alle bedrijven en instellingen heeft laadpunten voor elektrisch vervoer. Onze mobiliteit moet schoner. Vanuit het bestaande programma Slim en Schoon Reizen doen we al veel. We versnellen en intensiveren onze aanpak.

50% minder energieverbruik in de papierindustrie in 2020

(ten opzichte van 2004) Onze grootste energieverbruikers zijn bedrijven. Deze motoren van onze regionale economie moeten ook in de toekomst over voldoende (duurzame) energie beschikken. Hier zorgen we voor door energiebesparing, hergebruik van warmte, biomassa en afval en opwekking van duurzame energie. Een belangrijke sector in onze regio is de papierindustrie in Eerbeek en Loenen.

Opwekking van duurzame energie Cleantech A1 zone

Minimaal 3 grootschalige initiatieven gerealiseerd voor opwekking van duurzame energie in de Cleantech A1 zone.  Willen we energieneutraal worden, dan is alleen energie besparen niet voldoende. We moeten ook duurzame energie opwekken. Waar, hoe en hoeveel energie dat opbrengt, staat in het regionaal realisatieprogramma 2018-2023 (in 2018 klaar). 

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven

Onderzoek naar (en stimuleren van) alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas

Nieuws Energietransitie

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio