• Samen naar een
    schone toekomst

Water

De kracht van Water!

Water speelt in de Cleantech Regio een belangrijke rol. Waar het vroeger essentieel was als waterkracht om watermolens aan te drijven, benutten we de kracht van water nu vooral door het oppompen van drinkwater en het inzetten van water voor riolering. De waterschappen zijn daarnaast druk bezig met het terugwinnen en benutten van waardevolle stoffen. Denk daarbij aan grondstoffen, biogasproductie door slibvergisting, maar ook thermische energie voor warmtenetten.
Daarentegen wordt voorkomen dat slechte stoffen als medicijnresten en andere microverontreinigingen in de natuur terecht komen.


Cleantech Regio is inhoudelijk betrokken bij het Water Test Network op RWZI Apeldoorn, waar innovaties van het midden-en klein bedrijf kunnen worden getest en gedemonstreerd. Door een vouchersysteem worden dure analyse kosten vergoed, wordt een procesengineer beschikbaar gesteld en wordt er voor gezorgd dat alles technisch gefaciliteerd wordt. Op deze manier nemen we hindernissen weg en proberen we de tijd, die nodig is om een innovatie naar de markt te brengen, te versnellen. Deze innovaties hebben te maken met de uitdagingen in de waterketen. Cleantech Regio zoekt de bedrijven in de markt, begeleidt ze en denkt mee in business development.

Ook zorgt Cleantech Regio voor verbinding, communicatie en organiserend vermogen binnen de waterwereld. We werken samen met de drie waterschappen in de regio, met Vitens, de gemeentes en het bedrijfsleven. We helpen mee om de gezamenlijke ambities waar te maken, maar ook om de puzzelstukjes van oplossingen en ambities samen te brengen. Dit doen we middels de ontwikkeling van het waterprogramma. Deze sluit aan bij de toekomstvisies van onze partners en helpt mee om dit pragmatisch te helpen invullen door verbinding, communicatie en organiserend vermogen. We zijn politiek en inhoudelijk betrokken.

Samen naar een mooie en gezonde en groene leefomgeving waarin de waterketen, de IJssel en alle andere waterlichamen in de regio verbinden om te gaan met watertekort en wateroverlast. Samen naar een schone toekomst!

Projecten

Ambities & doelen Water

Waterbalans

We kennen geen afvalwater meer en benutten ‘gebruikt’ water. Denk aan infiltratie, irrigatie of industriële toepassing. Uiteraard dienen dan de microvervuiling verwijderd te zijn. We richten de waterbalans van het gebied anders in zodat water langer binnen de regio blijft en vaker gebruikt word. Op die manier hoeft er minder drinkwater uit de grond gepompt te worden en kunnen we verdroging tegen gaan. Hierbij trekken we samen op met de 3 waterschappen in de regio, Vitens en het bedrijfsleven en creëren zo extra bewustzijn bij bewoners.

Energie uit water

Water is ook een belangrijke energie drager. Het rioolwater en gezuiverd water uit een rioolwaterzuivering zijn een warmte energie bron is. Deze thermische energie uit afvalwater (TEA) kan teruggewonnen worden en benut binnen warmtenetten. Dit principe wordt ook toegepast in oppervlaktewater (TEO) en drinkwater (TED). Het rioolwater bevat ook allerlei organisch materiaal dat in de rioolwaterzuivering wordt omgezet in slib. Dit is een energiebron voor biogas  dat weer verder worden behandeld tot groen gas door CO2 te verwijderen. Zowel groen gas als CO2 kunnen vervolgens weer ingezet worden. Water is uiteraard ook de bron voor waterstof. Gezuiverd water kan gebruikt worden voor waterstof...

Samenwerken aan de waterketen van de toekomst

Water analyseren zodat we weten hoeveel energie we wanneer nodig hebben, hoeveel energie we wanneer kunnen winnen en hoeveel grondstoffen teruggewonnen kunnen worden. Belangrijker wellicht nog; we weten op deze manier precies hoeveel water er moet en waar we dit optimaal kunnen inzetten. Hierbinnen speelt het Water Test Network ook een belangrijke rol om deze ambitie mogelijk te maken. Samen durven veranderen!

Nieuws Water

25-04-2023

Waterkoplopers Industrie Gelderland

De eerste bijeenkomst van de WIG heeft in 2023 plaats gevonden. De hybride bijeenkomst was in de bestuurzaal van het hoofdkantoor van Waterschap Rijn en IJssel. Er waren 21 deelnemers waarvan 5 op afstand via teams aanwezig. Na evaluatie van de bijeenkomsten in 2022 zijn er in 2023 meer concrete onderwerpen op de agenda gezet.

Lees meer

05-07-2022

Waterkoplopers Industrie Gelderland pakken knellende wetgeving aan

Waterkoplopers Industrie Gelderland (WIG) hebben als doel om samen stappen te zetten naar waterbesparing, hergebruik en het benutten van alternatieve bronnen. Na de online kick-off in oktober 2021 en een digitale bijeenkomst in januari 2022, was recent de eerste fysieke. Deze vond plaatst bij Smart Packaging Solutions in Loenen. Hier werd onder meer de knellende wetgeving besproken.

Lees meer

25-05-2022

Water Test Network brengt complexe vraagstukken terug tot eenvoudige oplossingen

Om innovaties op het gebied van (riool)water te kunnen testen, stelt Waterschap Vallei en Veluwe een testlocatie ter beschikking binnen het Interreg programma Water Test Network. Op donderdag 19 mei was er een bijeenkomst voor geïnteresseerden waarbij bedrijven die al gebruik maken van deze testlocatie hun resultaten deelden met de aanwezigen. Ook kon de testlocatie bezocht kon worden.

Lees meer

05-04-2022

Innovatiemiddag bij Water Test Network in Apeldoorn

Op het terrein van rioolwaterzuivering Apeldoorn bieden Waterschap Vallei en Veluwe en Cleantech Regio ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf de mogelijkheid om hun waterinnovaties te testen. Tijdens de innovatiemiddag op 19 mei kunnen andere bedrijven kennis maken met de bedrijven die al actief zijn in dit Water Test Network (WTN).

Lees meer

15-03-2022

Online Café Waterpolitiek over drinkwaterverspilling

Op maandag 21 maart houdt Envaqua het eerste Online Café Waterpolitiek over drinkwaterverspilling. De verdroging van Nederland neemt toe. Dat vraagt om nieuwe regels voor optimaal gebruik van drinkwater. Het heeft geen zin om de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen als er verderop nog kubieke meters drinkwater worden verspild.

Lees meer

04-02-2022

Eerste bijeenkomst Waterkoplopers zet in op lobby

Recent was de eerste bijeenkomst van Waterkoplopers Industrie Gelderland (WIG). De groep bestaat uit ruim twintig grote industriële bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. Grootverbruikers dus als het gaat om water. Hun doel: samen doen wat nodig is om op een zo groot mogelijke schaal slimmer met water om te gaan.

Lees meer