header

Ontwerp-RES 1.0

De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Met het maken van plannen beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. Daarna is er opnieuw ruimte voor inspraak. De Ontwerp-RES 1.0 vloeit voort uit de Concept RES. Nieuwe inzichten en verdere uitwerkingen leiden continu tot een nieuw bod. Dit was het geval van de Concept RES naar de Ontwerp-RES 1.0. En dit zal ook het geval zijn in aanloop naar de RES 2.0 en verder.

 

Op donderdag 15 april is de ontwerp RES 1.0 openbaar gemaakt op de website van de Cleantech Regio. De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die met een RES bijdragen aan het halen van het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland wil in 2030 totaal 35 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken. In de ontwerp-RES 1.0 biedt de Cleantech Regio aan daarvan 1,07 TWh te produceren. Namelijk door het plaatsen van windmolens, zonnepanelen op land en zonnepanelen op daken. Hiervoor verwachten de overheden ongeveer 15 windmolens, circa 600 hectare land en daken van bedrijven en andere grote gebouwen nodig te hebben. De RES is een visie op hoe en hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De RES bevat geen concrete plannen voor de bouw van windmolens en de aanleg van zonnevelden. Met het maken van plannen beginnen de gemeenten nadat de RES 1.0 is vastgesteld. Daarna is er opnieuw ruimte voor inspraak.

↪ Bekijk hier de ontwerp RES 1.0

 

De Netimpactrapportage van Liander biedt inzicht in de impact die keuzes in de RES hebben op het energienet. Daarnaast wordt advies gegeven over het verbeteren van de systeemefficiëntie, namelijk het zo optimaal mogelijk ontwerpen en gebruiken van het energiesysteem. Dit is een van de vier afwegingskaders in de RES. Het zorgt ervoor dat plannen tijdig uitvoerbaar zijn tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

↪ Bekijk de volledige Netimpactrapportage

Tijdens de themabijeenkomst op 24 maart werden volksvertegenwoordigers geïnformeerd over de opwek van zonne-energie en de bijdrage hiervan aan de RES voor de Cleantech Regio. De focus lag hierbij voornamelijk op zon op dak systemen met een opwek van >15 kWp*. Zon op dak systemen met <15 kWp zijn namelijk al ondergebracht in het Klimaatakkoord. Tijdens de bijeenkomst werd er o.a. ingegaan op de Net infrastructuur, kosten, kansen en bedreigingen voor zon op dak. Een kleine greep uit de voorwerpen die voorbijkwamen tijdens deze themabijeenkomst.

↪ Bekijk hier de opnames van de themabijeenkomst.

 

*Kilowatt piek is een meeteenheid voor de capaciteit van fotovoltaïsche cellen om zonne-energie in elektriciteit om te zetten.

In de Regionale Stakholdertafel is kort teruggeblikt op de eerste tafels en bijbehorende evaluatiepunten. Er is een inventarisatie gedaan voor het vervolg van de stakeholdertafel, waarbij wensen, kansen en behoeften zijn uitgesproken.

In de Regionale Stakeholdertafel is teruggeblikt op de RES ateliers van 18 februari 2021. De stakeholders zijn vanuit stellingen in gesprek gegaan over thema ruimtelijke strategie voor zon en wind, de ontwikkelagenda en de verhouding tussen zon op dak en grootschalig zon op land.

Naar aanleiding van een onderzoek naar jongerenparticipatie in de Cleantech Regio, presenteerden tweedejaarsstudenten van Saxion in februari 2021 in hun adviesrapport 'Jongerenparticipatie Energietransitie'.

↪ Bekijk hier het Adviesrapport.

De tweede atelierronde RES 1.0 op 18 februari 2021 stond in het teken van aanscherpen en reflecteren. Tijdens deze atelierdag vonden gesprekken plaats over de zonnestrategie, regionale samenhang, clustering en het netwerk en de gebiedsopgaven. 

↪ Bekijk hier het volledige rapport.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom bij de realisatie van grootschalig duurzame energieprojecten. In de RES 1.0 bieden we bouwstenen voor de borging van dit streven in het lokaal beleid. Tijdens de themabijeenkomst op 10 februari werden volksvertegenwoordigers geïnformeerd over financiële participatie in grootschalige energieprojecten voor zon en wind. Welke mogelijkheden zijn er? Welke rol is er weggelegd voor bestuurders en welke rol pakt een ontwikkelaar? Een kleine greep uit de onderwerpen die voorbijkwamen tijdens deze themabijeenkomst. 

↪ Bekijk hier de opnames van de presentatie.

In de Regionale Stakeholdertafel is teruggeblikt op de atelierweek van januari 2021. In kleinere groepen is verder ingegaan op het thema participatie en de strategie voor zon.

In deze notitie wordt ingegaan op de RES en het omgevingsbeleid en het antwoord op de vraag hoe we vanuit de juridische-, bestuurlijke-, en planologische invalshoek de RES zien.

↪ Bekijk hier de volledige Notitie RES en omgevingsbeleid. 

Tijdens drie informatiebijeenkomsten in de vorm van een webinar, werden inwonersbelangengroepen geïnformeerd over het proces van de RES en de landschappelijke analyse die het externe ontwerp- en onderzoeksbureau heeft gemaakt voor de RES van de Cleantech Regio. Door de inwonersbelangengroepen te informeren over het proces en de huidige stand van zaken, hebben zij in de toekomst ook mogelijkheid om actief mee te denken. Dit gebeurt de komende periode tijdens bijeenkomsten die worden georganiseerd door de verschillende gemeenten in de Cleantech Regio.

↪ Bekijk hier het verslag.

Op 12, 13 en 14 januari 2021 vond de atelierweek plaats. In drie dagen tijd werden er stappen gezet richting de RES 1.0. De RES organisatie kijkt terug op een geslaagde week: “Tijdens de thema- en gebiedsateliers hebben we waardevolle gesprekken gevoerd met mensen en organisaties uit de hele regio. Deze input nemen we mee bij het invullen van de RES 1.0.”

↪ Bekijk hier de terugblik.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Landbouw.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Netwerk en Infra.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Groen Blauw Netwerken.

↪ Bekijk hier het verslag van themabijeenkomst Energie As A1 A50.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Oost.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Noord.

↪ Bekijk hier het verslag van Regionaal Gebiedsatelier Zuid.

Ter voorbereiding op de ateliers zijn twee video’s gemaakt. 

Video 1: Dit is een algemene introductie op het proces richting de RES 1.0. We kijken kort terug op de Concept RES en kijken vooruit op de stappen die we gaan zetten. 

↪ Bekijk deze video.

Video 2: Deze video is specifiek bedoeld als voorbereiding op de gebiedsateliers. In deze video leggen we uit wat het betekent dat we vanuit verschillende invalshoeken (landschap, energienetwerk, gebiedsopgaven) naar de gebieden gaan kijken. Vanuit de drie invalshoeken onderzoeken we de voor- en nadelen van deze invalshoeken. Deze manier van kijken helpt ons om een goede argumenten voor de RES 1.0 in kaart te brengen en te ordenen.

↪ Bekijk deze video.

Om de (on)mogelijkheden voor wind- en zonne-energie langs de A50 in de Ijsselvallei te verkennen is in 2019 een onderzoek gestart voor het gebied 'A50 en IJssel' in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. In 2020 is dit onderzoeksgebied verruimd met de Overijsselse zijde van de Ijssel en zuidwaarts tot en met de gemeente Brummen. Het uiteindelijke rapport biedt inzicht in de kansrijkheid voor wind- en zonne-energie middels een kasenkaart. 

↪ Bekijk het volledige onderzoeksrapport.

In de Regionale Stakeholdertafel van 10 december 2020 is het programma van de atelierweek RES 1.0 van januari 2021 voorbesproken. De tafel had een introducerend en informerend karakter.

Op donderdag 3 december 2020 vond het Regionaal Startatelier RES 1.0 plaats. De deelnemers, de genodigde maatschappelijke partners van de Cleantech RES, keken terug op het proces tot nu toe en de eerste stappen richting de RES 1.0 werden gezet.

↪ Bekijk hier het verslag.