Raadsleden van de acht regiogemeenten, leden van Provinciale Staten en leden van de Algemene Besturen van de Waterschappen zijn bijgepraat over de Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio.

Dat gebeurde tijdens de regionale bijeenkomst over de RES voor volksvertegenwoordigers op woensdag 30 oktober in het Zone College in Twello. En: het was een volle bak.

Zon en wind

Er werd informatie gedeeld over de ambities en doelstellingen: zo heeft de Cleantech Regio als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Bij de RES gaat het om duurzame opwek van elektriciteit met zon en wind. Dat het onderwerp leeft, bleek uit de vele vragen die de aanwezigen stelden. Ook de warmtetransitie kwam als onderdeel van de RES aan bod. Gemeenten hebben hierin de regierol.

Grootschalige energieopwek

Siward Zomer, directeur van Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers, boeren en andere ondernemers, gaf de aanwezigen inzicht in de beleidskaders die van belang zijn voor grootschalige energieopwek. Hier is de rol van de volksvertegenwoordigers cruciaal: zij hebben alle macht en kracht om de RES zorgvuldig vorm te geven. Als we duurzame energie samen met de gemeenschap bouwen heeft iedereen er profijt van.

Hoe betrek je jongeren bij de RES?

Twee young professionals van de Klimaat en Energie Koepel (KEK) daagden in de verschillende workshops de aanwezigen uit om mee te denken over de vraag hoe jongeren betrokken kunnen worden bij het proces van de RES. KEK wil young professionals in staat stellen een duurzame toekomst door te geven aan volgende generaties. Want, voor de jongeren zijn de gevolgen het meest voelbaar. Jongeren onder de 18 jaar hebben nog geen stemrecht, maar wel een frisse blik. En ook de jongere generatie tussen 18 en 35 jaar denkt vaak anders over de energietransitie dan de generaties daarboven. De ‘KEKkers’ zijn al in veel RES-regio’s betrokken en worden met open armen ontvangen om een bijdrage te leveren. De workshops leverden inspirerende ideeën op.

Inwoners ook meedenken met de RES

Vanaf 4 november staat op de gemeentelijke websites van de regiogemeentes de vragenlijst Regionale Energie Strategie Cleantech Regio online. Inwoners, jong en oud, kunnen in deze online vragenlijst aangeven hoe zij aankijken tegen zonne-en windenergie en welke plekken zij lokaal en regionaal geschikt of ongeschikt vinden voor grootschalige electriciteits opwek.

Meer over de RES

De RES is een uitwerking van het nationale Klimaatakkoord en gaat over de manier waarop de energietransitie tot stand kan komen in ons gebied. De gemeenteraden en andere besturen besluiten daarover. De RES gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Het doel is om samen met lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties te komen tot een concreet plan voor opwekking van duurzame elektriciteit, warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Op die manier wil onze regio bijdragen aan de in de regio afgesproken doelstelling CO2-reductie van minimaal 55% in 2030.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Cleantech Regio. Samen met partners werkt de regio toe naar de concept RES. Die moet op 1 juni 2020 zijn ingediend. In de afgelopen periode zijn zowel regionale als lokale werksessies geweest met maatschappelijke organisaties en inwoners.