De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio is door alle deelnemende partijen vastgesteld. In de afgelopen weken hebben alle zeven gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe ‘ja’ tegen de strategie gezegd.

Het besluit van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel volgt binnen afzienbare tijd.
In de RES biedt de regio het Rijk aan om in 2030 1,07 Terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Verder onderzoek en regelgeving maakt de komende jaren duidelijk hoe en waar die energie in onze regio met windmolens en zonneparken kan worden opgewekt. Hiermee draagt de regio bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om in 2030 op land 35 TWh duurzamer energie op te wekken met grootschalige projecten.

‘Een geweldige stap in de goede richting’, noemt Renske Helmer-Englebert, burgemeester van Voorst en voorzitter van de stuurgroep RES het vaststellen van de RES 1.0. ‘Ik denk dat veel inwoners in onze regio vóór het opwekken van duurzame energie zijn. Maar waar en hoe dat moet gebeuren, dat levert uiteraard discussie op. Mensen maken zich zorgen om het landschap en hun gezondheid. En dat begrijpen wij. Het zijn zaken die in het vervolgproces extra aandacht krijgen. Mooi dat, ondanks onzekerheden, alle partijen de ambitie steunen. In de komende jaren gaan we verder onderzoek doen en per gemeente de ambitie concreet maken. Zo bepalen we waar en hoe we die duurzame energie op een verantwoorde manier kunnen opwekken. Zodat ook onze eigen inwoners ervan profiteren. Want we streven naar projecten die voor minimaal 50% in eigendom zijn van onze inwoners.’

RES 1.0

In de RES 1.0 staat dat de regio in 2030 vooral duurzame energie opwekt met zonnepanelen op grote daken (0,51 TWh). Met zonnepanelen op land (0,45 TWh) en windmolens (0,11 TWh) wordt de rest opgewekt. ‘Eén van de voorwaarden hiervoor is dat we slim omgaan met de opgewekte energie en de beschikbaarheid van onze energie infrastructuur’, aldus Helmer-Englebert. ‘Daarom stimuleren we het onderzoek naar vormen van opslag. En kijken we hoe het bestaande elektriciteitsnet flexibel kan worden gebruikt. Gezien de problemen op het elektriciteitsnet is dat hard nodig’. Samenwerking met bedrijven én bedrijventerreinen en agrariërs die over grote daken beschikken, is daarom van belang. ‘We hebben inwoners én bedrijven nodig om ons doel in de komende jaren te bereiken. Bijvoorbeeld via energiecoöperaties en lokale gesprekken over de ontwikkeling van het gemeentelijk gebied’, besluit Helmer-Englebert.

↪ Ga naar de Definitieve RES 1.0

Bijdrage aan Nederlands Klimaatakkoord

Met het vaststellen van de RES 1.0 draagt de Cleantech Regio bij aan het behalen van de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord. Hierin is afgesproken dat er in totaal 35 TWh duurzame energie op land opgewekt gaat worden. De Cleantech Regio is één van de 30 regio’s in Nederland die een RES vaststelden. De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland en de waterschappen Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel (onder voorbehoud van besluitvorming Algemeen Bestuur) stelden de RES vast. De gemeente Deventer, ook deel van de Cleantech Regio, doet mee in de RES West-Overijssel. 

Uitwerking in lokaal beleid

De RES 1.0 is een gezamenlijke strategie waarin staat hoe de Cleantech Regio in 2030 1,07 TWh duurzame energie kan opwekken. De ambities van de RES 1.0 zijn onder meer gebaseerd op landschappelijke kenmerken en mogelijkheden om aan te sluiten op de netinfrastructuur. In lokale gebiedsvisies en omgevingsplannen beschrijven gemeenten onder welke voorwaarden de bouw van windmolens en aanleg van zonneparken mogelijk is. In deze lokale processen en besluitvorming kunnen inwoners deelnemen.

Op weg naar RES 2.0

Met het vaststellen van de RES 1.0 is de RES nog niet klaar. Tot 2030 wordt de RES tweejaarlijks geactualiseerd om de nieuwste inzichten te verwerken. In juli 2023 wordt de RES 2.0 opgeleverd. Binnen de regio werken we samen aan het oplossen van vraagstukken die de hele regio raken. Zo nemen we deel aan het provinciale onderzoek naar de effecten van windmolens op het leefgebied van de wespendief op de Veluwe. En we gaan onderzoeken hoe we slim kunnen omgaan met de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet.