Door de vier RES-regio’s Noord-Veluwe, Cleantech Regio, Arnhem/Nijmegen en Regio Foodvalley is in samenwerking met de provincie een ecologische verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe. In dit onderzoek staan de gevolgen voor de beschermede diersoort de wespendief centraal.

 

Nieuwe windmolens op de Veluwe tot 2030 voorlopig niet mogelijk blijkt uit verkenning

Uit deze verkenning blijkt dat windmolens op de Veluwe zonder verdere maatregelen niet mogelijk zijn. Verder wordt in het rapport aangegeven dat er in een randgebied tot 8 km om de Veluwe heen sprake is van wettelijke beperkingen voor de plaatsing van windmolens.

 

Cleantech Regio aan de slag met verdere verkenning

De Cleantech Regio onderschrijft het onderzoek volledig. Wij vinden het echter te vroeg om tot conclusies te komen. Wij zien nog kansen voor windmolens in het Veluwe gebied, binnen de kaders van het onderzoek, met behoud van de kwetsbare natuur van de Veluwe. Dit betekent dat wij dus nog voldoende aanknopingspunten zien voor een verdere verkenning onder welke voorwaarden windturbines op en rond de Veluwe mogelijk wel haalbaar zijn. Dit doet recht aan het proces in onze regio en de ambities die we met elkaar hebben. Provincie en de vier betrokken regio’s houden elkaar vast in het proces en maken ook bovenregionaal nadere afspraken.

In de Concept RES hebben wij de maximale mogelijkheden in onze regio in beeld gebracht. Mocht uit vervolgonderzoek blijken dat windmolens op de Veluwe niet mogelijk zijn, dan zien wij elders in onze regio geen alternatieve mogelijkheden.

 

Bekijk hier het onderzoeksrapport.