Jos Penninx - Voorzitter stuurgroep RES

Jos Penninx is, als burgemeester van de gemeente Voorst, ruim 10 jaar lid van het dagelijks bestuur en portefeuillehouder gebiedsontwikkeling en omgevingswet. Vanuit die portefeuille bezien was het voor hem een logische stap om per 1 november ´20 de voorzittersrol van de stuurgroep RES op zich te nemen.

Jos neemt het stokje over van Eef van Ooijen, die eerder dit jaar afscheid nam als wethouder van Brummen, als lid van het dagelijks bestuur en daarmee als voorzitter van de Stuurgroep RES.

Jos Penninx over zijn nieuwe rol en over de RES: ‘Mijn ambitie als nieuwe voorzitter is om een breed gedragen RES 1.0 neer te leggen, waarin we tot een weloverwogen voorstel zijn gekomen. Ik hecht aan een zorgvuldig en toegankelijk proces en vind het belangrijk dat alle partijen betrokken worden bij het ontwerp. Het maakt voor mij niet uit of het om een grote organisatie gaat of om een inwoner van de gemeente, uiteindelijk moeten ze beiden hun inbreng kunnen geven. Dan komen we uiteindelijk tot een document dat gezag heeft en ergens op gebaseerd is. En dan hebben we als samenwerkende gemeenten, provincie en waterschappen een goede stap gezet in de energietransitie.’

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een economisch sterke én schone Cleantech Regio. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES). Dat heeft geresulteerd in de Concept RES die in maart ’20 openbaar gemaakt werd en onlangs officieel werd aangeboden. Vanaf nu werken we gezamenlijk aan de RES 1.0, waarbij we de Concept RES verder aanscherpen door middel van werkateliers, stakeholdertafels en inwonersbijeenkomsten en bijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers. In de RES 1.0 staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. Het besluit over de RES 1.0 wordt medio 2021 genomen.