De definitieve Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 is gereed voor besluitvorming door de volksvertegenwoordigers uit de Cleantech Regio. In de RES 1.0 beschrijft de regio wat zij bijdraagt aan het behalen van het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord werken we met 29 andere regio’s en het Rijk samen om tot 49% CO2-reductie in 2030 te komen. Van de 30 RES-regio’s wordt verwacht dat ze in 2030 gezamenlijk 35 TWh (Terawattuur) duurzame energie produceren. 

De Cleantech Regio presenteert in de RES 1.0 de strategie om te komen tot 1.07 TWh opwek van grootschalige hernieuwbare energie. Zonnepanelen op grote bedrijfsdaken leveren daaraan de grootste bijdrage: 0,51 TWh. Zonnepanelen op land (0,45 TWh) en windmolens (0,11 TWh) leveren de rest. De RES 1.0 legt een basis waarop de regio de komende jaren voortbouwt. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen kunnen leiden tot bijstelling van het bod of de strategie. Daarom herziet de Cleantech Regio de RES iedere twee jaar en ligt er in juni 2023 een RES 2.0. 

Proces van 2,5 jaar
De RES 1.0 is het resultaat van 2,5 jaar onderzoek, inspraak en besluitvorming. Eerdere versies van de RES zijn in gemeenteraden besproken, wat heeft geleid tot diverse wijzigingen. Om inwoners uit ons gebied goed te betrekken is het afgelopen half jaar een  extra inspraakprocedure ingelast. De inspraakreacties zijn te vinden in een verslag dat tegelijk met de RES 1.0 openbaar is gemaakt. Hierin is te lezen wat er met alle reacties die zijn ontvangen is gedaan in de definitieve RES 1.0.

RES 2.0
De reacties van inwoners geven veel informatie over hoe zij hun betrokkenheid ervaren en hoe zij denken over het gebruik van windmolens en zonneparken. Dit heeft geleid tot verduidelijkingen in de definitieve RES 1.0. Ook voor het vervolg is deze informatie van belang. In de RES 2.0 worden de uitgangspunten van de RES 1.0 concreter. In de komende jaren gaan de gemeenten, provincies en waterschappen er voor zorgen dat noodzakelijke vergunningen om lokale projecten te realiseren in 2025 kunnen worden afgegeven. Een goede participatie van onder andere inwoners, (agrarische) bedrijven en energiecoöperaties is daarbij van groot belang.

15 november – 15 december: besluiten
In de periode van 15 november tot 15 december besluiten de gemeenteraden, de waterschappen en de provincie over de definitieve RES 1.0. Daarna wordt het aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NPRES). 

Zie voor alle verslagen van de vergaderingen en de wijzigingsvoorstellen (amendementen en moties geheten) de tijdlijn van de RES. Hier staat ook op welke data de gemeenteraden, waterschappen en de provincie over de definitieve RES 1.0 besluiten. De definitieve RES 1.0 en het verslag van de inspraak vindt u op de downloadpagina van de Definiteve RES 1.0.

↪ Ga naar de Ontwerp-RES 1.0