Publicaties:

Het is zover! Alle penvoerders en projectleiders van projecten binnen onze Cleantech Regio Deal hebben inmiddels de documenten ontvangen waarmee de financiering aangevraagd kan worden. Wij kijken uit naar veel mooie projecten die nu echt tot uitvoer kunnen gaan komen.

Alle penvoerders en projectleiders van projecten binnen onze Cleantech Regio Deal hebben inmiddels de documenten ontvangen waarmee de financiering aangevraagd kan worden en zijn erover in gesprek geweest met de themalijnmanagers. We vinden het belangrijk dat deze projecten verbinding leggen met elkaar om opgedane kennis en ervaringen met elkaar te delen. Samenwerken met en leren van elkaar is het motto binnen de Cleantech Regio Deal. Die kennis gaan we aankomende tijd ontsluiten voor en delen met iedereen binnen en buiten onze regio. Wij zullen de projecten in woord en beeld brengen en hun voortgang delen in ons netwerk.

Op dit moment zijn nog niet alle organisatorische en juridische zaken tot in de puntjes geregeld, maar met deze stap kunnen de penvoerders en projectleiders toch al starten met hun aanvraag.  We wensen alle penvoerders en projectleiders veel succes en natuurlijk plezier met deze mooie uitdaging. 

De themalijnmanagers, samen met hun business developer, hebben inmiddels contact opgenomen met alle penvoerders en projectleiders en zullen hen aankomende tijd terzijde staan met raad en daad. Hoe we de verschillende projecten en hun teams verder gaan ondersteunen de komende tijd, hangt af van onze gezamenlijke inzet. Ieder project is anders, ieder team ook. Aan die verbinding en samenwerking hangt het succes van onze Cleantech Regio Deal af. Succes betekent inbedding in lokale samenleving en samenwerking met lokale ondernemers. Wij zullen de projecten en de participatie die ontstaat in woord en beeld brengen en hun voortgang delen in ons netwerk.

Samenwerken aan een veerkrachtige regio

Binnen de Cleantech Regio Deal werken we aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van onze regio. We vinden het belangrijk dat de projecten uit de Cleantech Regio Deal verbinding leggen met elkaar om opgedane kennis en ervaringen met elkaar te delen. Samenwerken met en leren van elkaar is het motto. Die kennis gaan we aankomende tijd ontsluiten voor iedereen binnen en buiten onze regio. Wil je hiervan op de hoogte blijven, stuurt u dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De toekomst wordt gecreëerd door mensen die hun dromen en ideeën in daden omzetten. Daarom is het fantastisch dat overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers de handen ineen hebben geslagen om deze Cleantech Regio Deal mogelijk te maken. Onze regio staat voor grote maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen, denk alleen al aan COVID-19. Alleen door samen te werken en de handen uit de mouwen te steken kunnen we deze het hoofd bieden.

De uitdagingen in Cleantech Regio

De veerkrachtige Cleantech Regio is op weg naar duurzame en inclusieve economische groei met behoud van onze groene leefomgeving. Ons verdienvermogen, en daarmee de veerkracht van onze regio en regio’s om ons heen, kunnen we alleen versterken als we inzetten op duurzame en inclusieve groei.

Door maatschappelijke uitdagingen als inclusie en duurzaamheid te combineren met het versterken van onze concurrentiekracht brengen we de noodzakelijke economische versterking aan in onze regio. En dat is nodig. Door bedreigingen als verminderde economische groei, hogere mismatch op de arbeidsmarkt en druk op onze leefomgeving (stikstof, droogte) is het nu noodzaak om te investeren in onze veerkracht.

 • We zien een groeiende groep inwoners die door ontbreken van werk langzaam afhaakt in de samenleving.
 • We zien onze groene omgeving verslechteren door bijvoorbeeld klimaatverandering (denk aan lage grondwaterstanden).
 • We zien dat bedrijven onze regio minder makkelijk vinden dan voorheen en vertrekken als ze zich niet kunnen aanpassen of doorgroeien.

Onze opgave is een energieneutrale samenleving in 2030. Dit biedt kansen om alle drie pijlers duurzaam te versterken. De energietransitie is van grote invloed op het leef- en werkklimaat. We moeten nu in actie komen en stevig inzetten op inclusieve en duurzame groei, op veerkracht in onze regio. Dan bedoelen we niet alleen ‘terugveren’, maar juist ook doorgroeien. Dat is wat we willen bereiken: Een duurzame Cleantech Regio met veerkracht in het hart van Nederland!

Onze Regio Deal maakt werk van drie onderdelen:

 • Het versterken van de arbeidspositie van onze inwoners door inzet op omscholing en bijscholing.
 • Het versterken van onze groene leefomgeving door inzetten op verduurzaming en circulariteit.
 • Het versterken van onze bedrijvigheid door inzetten op groeimogelijkheden en de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie.

 Met een totale investering door overheid, ondernemers en onderwijs van bijna vele tientallen miljoenen euro’s zetten we een stevige ambitie neer als regio. We investeren in een duurzame en veerkrachtige regio. Door in te zetten op deze drie lijnen brengen we de juiste condities mee om te kunnen groeien op een inclusieve en duurzame wijze. En dat is nodig, want we zien dat onze regio achterblijft ten opzichte van de regio’s om ons heen. De provincies Gelderland en Overijssel zijn nauw betrokken bij de samenwerking in de Cleantech Regio.

Doel

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. De Regio Deals versterken bestaande samenwerkingen en zorgen ook voor nieuwe coalities. Daarmee versterken Rijk en Regio met elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. Op www.krachtvanderegio.nl, een initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vind je meer actuele informatie.

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een hefboom voor toekomstige samenwerkingen.

Om dit te bewerkstelligen zijn er in deze Regio Deal twee actielijnen geformuleerd. Deze kennen beide een aantal doelstellingen.

Actielijn 1: Cleantech Werkt

Hoofddoel: met deze Regio Deal Cleantech Regio wordt beoogd om meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Daarom investeert de Cleantech Regio in zowel jongeren als in bestaande werknemers én het verborgen arbeidspotentieel. Dit gebeurt op alle niveaus: van voortgezet onderwijs tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Daarom wordt ingezet op een excellent, passend en vooral vraaggestuurd opleidings- en trainingsaanbod. Daarnaast wil de Cleantech Regio (jonge) mensen binden aan de regio om zo haar beroepsbevolking op peil te houden. Op die manier wordt de economische zelfstandigheid van de inwoners versterkt en kan de brede welvaart op termijn beter worden gegarandeerd. Natuurlijk geldt dat in de huidige corona-periode de arbeidsmarkt een veranderende dynamiek kent, dat doet echter niets af aan de noodzaak en het belang van de geschetste aanpak.

Subdoelen zijn:

 • vergroten van de economische zelfstandigheid van de inwoners van de regio (sociale inclusie, met nadruk op onderkant arbeidsmarkt). De Cleantech Regio benut specifiek duurzaamheidsopgaven om werkgelegenheidskansen te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, dit draagt ertoe bij dat het percentage mensen met een uitkering zich in de richting van het provinciale gemiddelde ontwikkelt;
 • het vergroten van de instroom richting tekortsectoren en in het bijzonder instroom richting ICT en techniek versterken om de ambities van de andere actielijnen groene groei en transitiesprong te versnellen. Dat vraagt specifiek om het opleiden van meer technici en het anders matchen van medewerkers en banen. De Cleantech Regio wil de neergaande lijn van leerlingen en die kiezen voor technische profielen en banen ombuigen;
 • het versterken van praktijkgerichte leeromgevingen in de regio. Er wordt nadruk gelegd op sector overstijgend leren om flexibiliteit en wendbaarheid van studenten, zij-instromers en medewerkers te vergroten. Daarom zet de Cleantech Regio specifiek in op het ontwikkelen van hybride leeromgevingen voor digitale transformatie, energietransitie en de beroepspraktijk van de technische sector op elk scholingsniveau. Voor de digitale transformatie hebben deze leeromgevingen landelijke uitstraling.

Actielijn 2: Groene Groei

Hoofddoel: de regio streeft naar bevordering van de regionale aantrekkelijkheid om zo bestaande bedrijvigheid te verankeren en nieuwe bedrijvigheid naar deze regio te halen en de exportpositie te versterken. Dit leidt tot een duurzaam en toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners. Dat gebeurt ook in een verbeterde balans tussen industrie en leefomgeving. Deze inspanningen leiden tot een structurele verlaging van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, grondstofgebruik en het fossiele brandstofverbruik in de regio. Onderdeel van een inclusieve groei zijn schone mobiliteitsoplossingen om de uitstoot van CO2 en het effect op de leefomgeving te verminderen

Subdoelen zijn:

 • innovatieve energiesystemen ontwikkelen en in gebruik nemen, en technische innovaties stimuleren. Het is vanzelfsprekend dat bedrijven nieuwe systemen initiëren en aansluiten bij reeds ontwikkelde systemen. De bestaande duurzame initiatieven rondom elektrificatie, biogas, waterstof en (rest)warmte worden gesteund en nieuwe initiatieven worden gefaciliteerd. Integrale, slimme, lokale energiesystemen worden ontwikkeld en in gebruik genomen;
 • minimaal 10 bedrijventerreinen in de regio, waaronder het logistiek centrum in Eerbeek Loenen, zijn toekomstbestendig (en daarmee aantrekkelijk) gemaakt. Dat gebeurt door een hogere organisatiegraad, grotere en duurzame beschikbaarheid van duurzame energie, betere leveringszekerheid van grondstoffen door hergebruik, recycling en kortere ketens, betere (digitale) bereikbaarheid en een goede balans tussen leefomgeving en industrie;
 • het stimuleren van een regionale circulaire economie, door de samenwerking tussen de kennisinstellingen en de regionale (maak)industrie en landbouw te intensiveren gericht op nieuwe circulaire technologieën. Zo wordt via deze Regio Deal het aantal bedrijven in de agro/foodsector vergroot dat werkt aan: het sluiten van (voedsel)ketens, de opwek van groene energie en natuurinclusieve landbouw. Ook neemt de regionale aantrekkelijkheid toe om zo bestaande innovatieve en circulaire bedrijven te verankeren en nieuwe bedrijven naar de regio te halen. Dit draagt bij aan een duurzaam arbeidsmarktperspectief voor de inwoners en een verhoogd percentage maakbedrijven dat werkt aan het sluiten van (grondstoffen)kringlopen en reshoring.

Partners Regio Deal Cleantech Regio

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de Provincies Overijssel en Gelderland, de regio Stedendriehoek en de stichting Strategische Board Stedendriehoek is deze deal tot stand gekomen.

Contact

Voor vragen kan je contact opnemen met Cleantech Regio via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..