coronaodnersteuning

vervoer-en-bereikbaarheid.jpg

Cleantech Regio Deal

Publicaties:

De veerkrachtige Cleantech Regio is op weg naar duurzame en inclusieve economische groei met behoud van onze groene leefomgeving. Ons verdienvermogen, en daarmee de veerkracht van onze regio en regio’s om ons heen, kunnen we alleen versterken als we inzetten op duurzame en inclusieve groei.

Door maatschappelijke uitdagingen als inclusie en duurzaamheid te combineren met het versterken van onze concurrentiekracht brengen we de noodzakelijke economische versterking aan in onze regio. En dat is nodig. Door bedreigingen als verminderde economische groei, hogere mismatch op de arbeidsmarkt en druk op onze leefomgeving (stikstof, droogte) is het nu noodzaak om te investeren in onze veerkracht.

  • We zien een groeiende groep inwoners die door ontbreken van werk langzaam afhaakt in de samenleving.
  • We zien onze groene omgeving verslechteren door bijvoorbeeld klimaatverandering (denk aan lage grondwaterstanden).
  • We zien dat bedrijven onze regio minder makkelijk vinden dan voorheen en vertrekken als ze zich niet kunnen aanpassen of doorgroeien.

Onze opgave is een energieneutrale samenleving in 2030. Dit biedt kansen om alle drie pijlers duurzaam te versterken. De energietransitie is van grote invloed op het leef- en werkklimaat. We moeten nu in actie komen en stevig inzetten op inclusieve en duurzame groei, op veerkracht in onze regio. Dan bedoelen we niet alleen ‘terugveren’, maar juist ook doorgroeien. Dat is wat we willen bereiken: Een duurzame Cleantech Regio met veerkracht in het hart van Nederland!

Onze Regio Deal maakt werk van drie onderdelen:

  • Het versterken van de arbeidspositie van onze inwoners door inzet op omscholing en bijscholing.
  • Het versterken van onze groene leefomgeving door inzetten op verduurzaming en circulariteit.
  • Het versterken van onze bedrijvigheid door inzetten op groeimogelijkheden en de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie.

 Met een totale investering door overheid, ondernemers en onderwijs van bijna vele tientallen miljoenen euro’s zetten we een stevige ambitie neer als regio. We investeren in een duurzame en veerkrachtige regio. Door in te zetten op deze drie lijnen brengen we de juiste condities mee om te kunnen groeien op een inclusieve en duurzame wijze. En dat is nodig, want we zien dat onze regio achterblijft ten opzichte van de regio’s om ons heen. De provincies Gelderland en Overijssel zijn nauw betrokken bij de samenwerking in de Cleantech Regio.

Uitdagingen

Uitdaging 1 Sociale Ruimtelijke spanning

De kwaliteit van bedrijventerreinen neemt af. Werkgevers ervaren een mismatch met en een tekort aan medewerkers. Inkomensverschillen, en de verschillen in sociaaleconomische status, nemen verder toe. Groepen inwoners (o.a. Zutphen) hebben moeite met meedoen in de samenleving.

Doel Inclusie

We willen meer mensen aan het werk door excellent en passend opleidingsaanbod. Daarnaast willen we (jonge) mensen binden aan de regio. Op die manier versterken we uiteindelijk de economische zelfstandigheid van al onze inwoners.

Uitdaging 2 Kwetsbaarheid natuur, klimaat en grondstoffen

Klimaatverandering heeft een grote invloed op ons bestaan: lage grondwaterstanden en lage standen in de IJssel hebben gevolgen voor de landbouw, de industrie en onze natuur. Ook de stikstofdiscussie speelt (met Natura2000 gebieden letterlijk om de hoek) een grote rol. En onze leefomgeving (wederom door bijvoorbeeld de Natura2000 status) maakt de opwek van duurzame energie soms lastig.

Doel Duurzaam

We verbeteren de balans tussen onze industrie en onze leefomgeving. We verbeteren en verduurzamen onze productieprocessen, we sluiten kringlopen en verkorten ketens (regionale afzetmarkt). Uiteindelijk leiden onze inspanningen tot een structurele verlaging van CO2-uitstoot en het fossiele brandstofverbruik in onze regio.

Uitdaging 3 Industrie in het gedrang

We zien dat onze economie, van oorsprong gevormd door MKB en familiebedrijven, steeds minder verbonden raakt met haar omgeving. Grote bedrijven raken “footloose”. Een verplaatsing van productielocaties doet de bedrijven geen pijn maar onze regio wel.

Doel Groei

We willen onze economische groei realiseren door onze huidige bedrijven aan onze regio te binden en ze de mogelijkheid te blijven bieden om te groeien. Bovendien zetten we in op onze regionale aantrekkelijkheid om zo nieuwe bedrijvigheid naar onze regio te halen.

Actielijnen

Actielijn Cleantech Werkt

Mensen maken onze economie. Ze zijn de motor van bedrijven en zorgen voor de innovatie en vernieuwing die we nodig hebben. De 38.000 bedrijven in onze regio bieden werk aan ruim 165.000 mensen. Voor groene groei en het maken va de transitiesprong moeten we zowel investeren in jongeren, als in bestaande werknemers én ons verborgen arbeidspotentieel.

Actielijn Transitiesprong circulaire en energiesystemen

Het behoud van onze industrie en landbouw vraagt om een schaalsprong om productieprocessen te verduurzamen en minder afhankelijk te worden van internationale en onstabiele markten. Voldoende capaciteit van energiesystemen en circulaire systemen zijn cruciaal voor deze schaalsprong. De overschakeling naar gesloten regionale ketens in grondstoffenstromen en het vormen van duurzame energienetwerken zijn absolute noodzaak.

Actielijn Groene groei (maak)industrie en landbouw

In de verschillende gemeenten in onze regio zijn de (maak)industrie dan wel de landbouw van grote economische waarde. Om te voorkomen dat deze vertrekken, stimuleren we vergroening en ontwikkeling (toekomstbestendig maken). Zo werken we aan de aantrekkelijkheid van onze regio als vestigingslocatie én behouden we onze excellente leefomgeving.

Contact

Voor vragen kan je contact opnemen met Cleantech Regio via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio