Hoe maken wij van de energietransitie een succes? Op die vraag geeft de Cleantech Regio een antwoord met de Regionale Energie Strategie (RES).

De RES is een van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren en gaat over ruimtelijke inpassing van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. In de RES komt te staan hoe de regio duurzame energie gaat opwekken en opslaan, welke (energie-) infrastructuur daarvoor nodig is en hoe wordt omgegaan met de (rest-) warmtebronnen. Deze zomer beslissen gemeenteraden over de eerste stap om tot een RES te komen: de Startnotitie RES. Ook provincie Gelderland, de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe en de Strategische Board beslissen daarover. In de startnotitie staat hoe deze partners tot een RES willen komen. Zo wordt in de regionale ruimte-ateliers gekeken hoe duurzame energie-opwekkers goed ingepast kunnen worden in het landschap.

In het landelijke Klimaatakkoord -dat waarschijnlijk komend najaar wordt ondertekend- staat hoe Nederland de klimaatafspraken van Parijs uit 2015 wil waarmaken. In 2030 wil ons land 49 procent minder CO₂-uitstoot realiseren ten opzichte van 1990. De dertig regio’s in Nederland leveren daaraan een bijdrage. De Cleantech Regio is hier een van en moet ook binnen een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord een RES hebben vastgesteld. Hierin staat hoe het klimaatakkoord regionaal ‘vertaald’ wordt. Dat past overigens prima bij de ‘eigen’ ambitie van de regio om in 2030 een energieneutrale regio te zijn.

Startnotitie: de route om tot een RES te komen

Gemeenten, provincie Gelderland en waterschappen hebben in samenwerking met de Strategische Board Cleantech Regio en netwerkbedrijf Liander afspraken gemaakt om tot een RES te komen. Deze afspraken staan in de Startnotitie RES. Hierin staat ook welke energieopgaven de regio wil realiseren in de regio en via welke aanpak de regio wil komen tot de RES. Gemeenteraden konden hier tijdens een eerdere consultatieronde al over meedenken en hun aanpassingen zijn waar mogelijk meegenomen in de startnotitie.

Na besluitvorming aan de slag met de RES

De colleges van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen bieden de startnotitie nog voor of net na de zomervakantie aan voor besluitvorming bij hun gemeenteraden. Voor of direct na de zomer nemen de raden hierover dus een besluit. Na een ‘go’ van de besturen wordt daadwerkelijk gestart met het maken van een Regionale Energie Strategie. Gemeente Deventer doet overigens mee in de RES West-Overijssel.

Aan de slag in regionale en lokale ruimte-ateliers

Omdat de tijdsdruk hoog is -de RES moet een jaar na ondertekening van het Klimaatakkoord klaar zijn- gaan de voorbereidingen om tot de RES te komen vast door. De Cleantech Regio organiseert regionale ruimte-ateliers, om samen met partners na te denken over principes voor de inpassing van duurzame energie-opwek in ons landschap. Deze worden uitgewerkt tot ruimtelijke voorkeurslocaties, en ook worden afspraken gemaakt over de inzet van warmtebronnen. Het eerste regionale atelier vond op 28 mei plaats, met regionale stakeholders en bestuurders van de regiogemeenten. Er wordt ook lokaal aan de slag gegaan, waarbij bijvoorbeeld dorpsraden, energiecoöperaties en ondernemers meedenken. Belangrijk, want uiteindelijk wordt de RES vertaald in het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en het beleid van waterschappen. Netbedrijf Liander heeft een adviserende rol.

Klik hier voor de Startnotitie Regionale Energiestrategie 2020-2030.