Regionale ruimte-ateliers Regionale Energie Strategie (RES) van start. Hoe kunnen we grootschalige duurzame energie-opwekkers goed inpassen in ons landschap? Wat zijn onze landschapsprincipes?

Willen we duurzame opwek spreiden of juist concentreren? Over dit soort vragen gaat het de komende tijd tijdens regionale ruimte-ateliers. Op dinsdag 28 mei was de eerste bijeenkomst met regionale stakeholders, op het Zwitsalterrein bij Plek in Apeldoorn. Later volgen ook lokale ruimte-ateliers, met energiecoöperaties, dorpsraden en ondernemers.
Deze ateliers worden met stakeholders in de regio georganiseerd om input op te halen voor de Regionale Energie Strategie (RES). Welke keuzes maken wij voor opwekking van duurzame elektriciteit in de Cleantech Regio?

De Cleantech Regio moet een RES maken om bij te dragen aan het nationale klimaatakkoord. Na ondertekening daarvan – waarschijnlijk najaar 2019 – moeten regio’s uiterlijk binnen een jaar een RES opleveren. Hierin staat hoe en hoeveel duurzame energie wij gaan opwekken en opslaan, welke (energie)infrastructuur daarvoor nodig is en hoe wij woningen en bedrijven verduurzamen. De RES richt zich ook op de regionale warmtevraag en het warmteaanbod en de benodigde warmte-infrastructuur.
In de Startnotitie RES staat hoe gemeenten, provincie, waterschappen en Strategische Board en netwerkbedrijf Liander tot zo’n RES willen komen. Deze startnotitie ligt nu bij gemeenteraden. Die besluiten er net voor of net na de zomervakantie over. Na hun ‘go’ wordt de RES gemaakt, waarover gemeenten, provincie, waterschappen en Strategische Board zullen besluiten.