coronaodnersteuning

onderwijs-en-arbeidsmarkt.jpg

Nieuws

In de Cleantech Regio hebben de zeven Gelderse gemeenten afgesproken om samen een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen. Deventer sluit aan bij de RES West Overijssel vanwege de ligging in Overijssel.

In het opstellen van de RES heeft de regio de regie. De Regionale Energie Strategie heeft als uitgangspunt de afspraken in het Klimaatakkoord: vermindering van de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% tot in 2050 minimaal 95%.

De RES is een instrument om te komen tot regionaal gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.
Nederland heeft zich verbonden aan de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015), vertaald in het nationaal Klimaatakkoord. Veel van de afspraken moeten in de regio worden waargemaakt. Een historische uitdaging die een nieuwe manier van samenwerken vraagt, voor met name provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijven, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en burgers.
De RES is belangrijk voor deze wijkgerichte aanpak, omdat de RES vroegtijdig op regionaal niveau zicht geeft in de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen. In de RES worden de warmtebronnen en netwerken die regionaal beschikbaar zijn in beeld gebracht. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.

Rol gemeenteraden

Eind 2019 moet helder zijn hoe de opgave voor elektriciteit is verdeeld over de regio’s. Ook is er dan een eerste indicatie van de hoeveelheid warmtebronnen en de ligging daarvan in relatie tot de warmtebehoefte in de gebouwde omgeving. De gemeenteraden stellen een transitievisie warmte vast met een tijdpad voor het ontwikkelen van alternatieve energievoorziening en het geleidelijk afschaffen van aardgas. Deze transitievisie moet eind 2021 klaar zijn.
De Cleantech Regio organiseert daarom voor de gemeenteraden in de regio op 20 november as. een regionale informatiebijeenkomst. Het doel van deze sessie is om de raadsleden te informeren over de RES. Ook is er in deze sessie gelegenheid om aan te geven wat je als raadslid nodig hebt om te komen tot afgewogen besluitvorming. Naast dit onderwerp komt die avond de Woonagenda Cleantech Regio 2018 aan bod: de acht deelnemende gemeenten aan de Cleantech Regio hebben gezamenlijk en in afstemming met de provincies een Regionale Woonagenda opgesteld. De nieuwe Woonagenda vervangt daarmee de Regionale Woonagenda 2015 – 2017. 

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio