Hoeveel energie kunnen we in de Cleantech Regio opwekken? En waar en op welke manier kan dat op grootschalige manier met windmolens en zonnepanelen gebeuren? De komende maanden besluiten zeven gemeenten, twee waterschappen en de provincie Gelderland over de Regionale Energie Strategie 1.0. 

Het doel is om in Nederland in 2030 49% minder CO2 uit te stoten. In de RES 1.0 staat dat de regio 1,07 TWh (Terrawattuur) duurzame energie kan produceren en beschrijft de Cleantech Regio alleen waar er mogelijkheden zijn om met zonnepanelen en windmolens deze energie op te wekken. Er wordt dus niet besloten over definitieve plaatsing van windmolens en zonneparken. Dat gebeurt pas op het moment dat een organisatie met een concreet plan komt. Nadat de milieu- en gezondheidsgevolgen voor plaatsing zijn onderzocht en er een inspraakronde is geweest, kan de gemeente een vergunning daarvoor geven.

Twee ronden

De gemeenten die deel uitmaken van de Cleantech Regio besluiten de komende maanden allen afzonderlijk over de RES 1.0. De besluitvorming is in twee ronden. Inwoners van de gemeenten kunnen op diverse momenten hun mening geven over de RES 1.0.
In de eerste ronde (2 september – 4 oktober) bespreken de gemeenteraden het ontwerp van de RES 1.0. Met moties en amendementen kunnen zij voorstellen doen om de ontwerp-RES 1.0 te wijzigen. 
Nadat de colleges van B en W deze voorstellen hebben beoordeeld, maakt de Cleantech Regio een definitieve RES 1.0. Daarover besluiten de gemeenteraden, algemeen besturen van de waterschappen en Provinciale Staten uiterlijk op 16 december 2021. Eind 2021 wordt dan de RES 1.0 aangeboden aan het Rijk. 

Inspraak en besluitvorming

Zie https://cleantechregio.nl/res/tijdlijn voor alle data van de besluitvorming en mogelijkheden voor bewoners om hun mening te geven. De gemeenten die besluiten over de RES 1.0 van de Cleantech Regio zijn: Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Ook waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland zijn betrokken. De gemeente Deventer (ook deelnemer in de Cleantech Regio) doet mee in de RES van West-Overijssel.