Nederland koos op 17 maart een nieuwe Tweede Kamer. De VVD blijft de grootste partij, D66 is de grote winnaar en links verloor. Wat stond er nou in alle partijprogramma's over het klimaat en wat betekent dat? We zetten de punten waar de partijen zich de komende vier jaar hard voor gaan maken, nog een keer voor je op een rij.  

VVD (prognose 35 zetels)

 • Groen en economische groei gaan hand in hand
 • Klimaatbeleid is geen ideologie: pragmatisch aanpakken dus
 • Er komen kerncentrales en kerncentrale Borssele blijft langer open
 • Lagere energiebelasting voor huishoudens en kleinverbruikers, hogere energiebelasting voor vervuilende industrieën
 • Verduurzaming eigen woning wordt fiscaal aftrekbaar voor het eigenwoningforfait
 • Nationale en internationale klimaatafspraken komen we na, liefst zo betaalbaar en slim mogelijk

D66 (prognose 24 zetels)

 • Er komen meer windmolens op zee
 • Tot 2025 verbruiken we 30 procent nieuwe grondstoffen
 • Kringlooplandbouw wordt de norm, ondersteuning voor boeren die omschakelen
 • Meer mogelijkheden voor natuur-inclusieve landbouw
 • Europese Landbouwgelden gaan in Nederland alleen naar boeren die stappen zetten in de verduurzaming van hun bedrijf
 • Meer gemengde teelten, meer rotatie van gewassen, meer bodembiologie, minder bestrijdingsmiddelen
 • Grondwaterpeil fixeren en ophogen. Bovendien moet het grondwaterpeil het gebruik van de grond bepalen, niet andersom
 • Voedselbossen in buitengebieden en in bewoonde omgeving
 • Veel meer aandacht voor dierenwelzijn, meer controle, strenger op brandveiligheid, kortere transporten, minder dierproeven
 • Windparken en zonne-energievelden dicht bij elkaar om schade aan het Nederlands landschap zo klein mogelijk te houden

PVV (prognose 17 zetels)

 • Geen CO2-reductie
 • Geen CO2-heffing, geen vliegtaks, geen rekeningrijden
 • Geen windmolens, geen zonneparken
 • Geen biomassa
 • Klimaatwet intrekken, Klimaatakkoord en Energieakkoord vernietigen
 • Terugtrekken uit VN-Klimaatakkoord van Parijs
 • Niet deelnemen of betalen aan de Europese Green Deal
 • Afschaffen van klimaat- en duurzaamheidssubsidies
 • Lagere energielasten
 • Stoppen met energietransitie en stoppen met gasvrij maken van woningen
 • De plicht om aan te sluiten op het gasnet opnieuw invoeren
 • Kerncentrales bouwen, thorium
 • Niet van het gas af, wel van het Groningse gas af

CDA (prognose 15 zetels)

 • Internationaal gelijke prijzen voor CO2-uitstoot van bedrijven, gelijke tarieven vliegbelasting
 • Met bedrijven in Nederland heldere en langjarige afspraken voor reductie van CO2 en stikstof maken – ook met agrarische sector
 • Blijven investeren in duurzame en nieuwe energievormen, na 2030 kernenergie als mogelijkheid
 • Nieuwbouw: duurzaam en meer groen
 • Verhuurders van woningen worden gekort als ze hun woningen niet verduurzamen
 • Woonomgeving zichtbaar groener maken
 • Bij aanleg nieuwe windmolens en zonneweides natuur en landbouw zoveel mogelijk ontzien, zeker zolang er nog genoeg daken vrij zijn
 • Europese Green Deal is mooi, maar we moeten wel kijken naar haalbaarheid en betaalbaarheid
 • Strengere eisen aan duurzaamheid van productie en kwaliteit van nieuwe producten. Er moet bovendien een ‘recht op reparatie’ komen, zodat producenten hun producten wel kwalitatief moeten verbeteren
 • Ondersteuning voor lokale coöperaties van boeren, winkels en consument – eten van dichtbij is duurzamer

SP (prognose 9 zetels)

 • Er komt een CO2-heffing voor de grootste vervuilers
 • Huishoudens en het midden- en kleinbedrijf betalen minder voor energie, grootste vervuilers betalen het meest
 • Het huidige klimaatdoel wordt aangescherpt
 • De intensieve veehouderij verdwijnt; geen bio-industrie meer
 • Er moet worden geïnvesteerd in diervriendelijk en duurzaam boeren
 • Geen kernenergie meer, geen gaswinning meer, geen houtkap voor biomassa meer
 • Voor jongeren en ouderen wordt het openbaar vervoer gratis en in het spoorvervoer wordt samenwerking het credo
 • Mensen die veel vliegen, gaan daar meer voor betalen

PvdA (prognose 9 zetels)

 • Hogere belasting voor bedrijven die het milieu het meest vervuilen; opbrengsten gaan naar huishoudens en naar ondersteuning van bedrijven die willen verduurzamen
 • Schone oceanen: verbod op wegwerpplastic, voor tasjes moet je betalen en verpakkingen worden duurder
 • Meer bomen, meer groene daken en gevels en de norm voor groen in de wijk gaat omhoog
 • Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer belasting je daarover betaalt en zuinige huishoudens krijgen juist korting
 • Per 2025 alle koolcentrales dicht
 • Geen kernenergie – te duur

FvD (prognose 8 zetels)

 • Opzeggen klimaatakkoord Parijs, energieakkoord, intrekken klimaatwet
 • Geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzineauto’s
 • Geen gesubsidieerde windmolen, zonneparken en biomassacentrales
 • Geen bomenkap voor biomassacentrale
 • Adaptatie door waar nodig de infrastructuur te verbeteren, investeren in innovatie op gebied van dijkenbouw, kustbescherming, waterbeheer en gewassen. Opgedane kennis gebruiken als exportproduct
 • Stoppen met ‘van het gas af’

GroenLinks (prognose 7 zetels)

 • Lelystad Airport gaat niet open
 • In 2045 is de gehele samenleving klimaatneutraal
 • Er komen geen nieuwe wegen bij
 • Gemeenten werken samen met bewoners en bedrijven aan aardgasvrij maken van de samenleving. Waar nodig financiële compensatie voor bewoners van wijken die overstappen naar duurzaam alternatieven
 • Werk maken van schadelijke bodemdaling in veenweidegebieden: onder meer door waterpeil te verhogen
 • Aandacht voor opvang en hergebruik water
 • Geen bebouwing in natuur tussen dorpen en steden
 • Er komt een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations en over 10 jaar mogen er geen nieuwe auto’s op fossiele brandstof meer worden verkocht
 • Boeren die willen verduurzamen, worden daarin ondersteund
 • 25 procent biologische landbouw in 2030
 • Natuurinclusieve landbouw stimuleren, onder meer met stikstof- en CO2-heffingen

PvdD (prognose 6 zetels)

 • Fietsers en voetgangers krijgen de ruimte en binnensteden worden autovrij
 • Landbouw wordt duurzaam en lokaal
 • De bio-industrie verdwijnt en de veestapel wordt minimaal 75 procent kleiner. De grond die vrijkomt, is bedoeld voor natuur en woningbouw
 • Inheemse bomen en bossen krijgen een beschermde status
 • Er komt een CO2-belasting
 • Er komt een vliegbelasting die hoger wordt naarmate je vaker vliegt
 • Het aantal vliegbewegingen (655.000 vluchten in 2019) moet in 10 jaar tijd terug naar 300.000
 • Het energieverbruik in woningen en kantoren moet met 65 procent naar beneden
 • OZB mede op basis van energieverbruik
 • Wegwerpplastic verdwijnt, producten gaan we vaker repareren, er komt een maximum op de hoeveelheid grondstoffen die we mogen verbruiken
 • Gevaarlijke industrie wordt aan banden gelegd
 • Verbod op consumentenvuurwerk en carbidschieten
 • Geen kerncentrales, geen kolencentrales, geen biomassa – focus op duurzame energie
 • Subsidie voor opwekken en opslaan van duurzame energie op wijkniveau

ChristenUnie (prognose 5 zetels)

 • Landbouw, verkeer en industrie moeten substantieel bijdragen aan de afname van CO2-uitstoot
 • Meer aandacht voor watersystemen: wateropslag, verdroging tegengaan
 • Minder nieuwe spullen, meer repareren, langere garanties op producten
 • Wegwerpplastic verbieden
 • Inzetten op recycling en hergebruik spullen, waaronder textiel en meubels
 • Meer wind- en zonne-energie en investeren in warmtenetten
 • Geen Lelystad Airport en ook geen luchthaven op zee, minder nachtvluchten op Schiphol, geen nachtvluchten meer op regionale luchthavens
 • Alternatieven voor kunstmest, zodat grond gezonder en vruchtbaarder wordt
 • Kringloop van voedingsstoffen moet zo klein (regionaal) mogelijk worden gemaakt
 • Biodiversiteit omhoog, meer kruiden- en faunarijk grasland – goed voor weidevogels
 • Wind- en zonne-energie maken deel uit van het businessplan van de boer

 

Kijk voor meer duurzame speerpunten van de partijen en het volledige artikel op plusonline.nl