coronaodnersteuning

onderwijs-en-arbeidsmarkt.jpg

Nieuws

Cleantech Regio analyseerde donderdag 6 februari samen met de Rijksoverheid en provincies Gelderland en Overijssel wat de belangrijkste gebiedsopgaven zijn in de Cleantech Regio voor het komende decennium. De uitkomst wordt onderdeel van de Omgevingsagenda voor landsdeel Oost. Verschillende ministeries zijn mede-eigenaar van dat document.

Net als in de regio’s Zwolle, Twente, Arnhem/Nijmagen en Food Valley vindt ook in de Cleantech Regio een versnellingsweek plaats. Deze versnellingsweek heeft betrekking op de regionale gebiedsopgave in de Omgevingsagenda Oost. Ministeries Binnenlandse Zaken (BZK), Infrastructuur en Rijkswaterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, provincies en regio formuleren die opgave in onderlinge synergie en verbinden er waar nodig en mogelijk samenwerkingsafspraken aan. ‘De Omgevingsagenda Oost is vooral het resultaat van samenwerking: tussen overheden onderling, met economische partijen en gedragen door kennisorganisaties’, aldus Arie Speulman (foto) van BKZ. ‘Daaruit ontstaat een scherp beeld van de huidige en toekomstige gebiedsopgaven, door onderling op een open en analytische wijze de dialoog te voeren en conclusies te trekken.’

Actuele cases uit de regio

Om de opgave te kunnen formuleren, wordt de discussie geopend aan de hand van vier actuele cases uit ons regionale gebied.

  • Energietransitie in Transform wijk X: verbreden naar een nog meer integrale aanpak van openbare ruimte inclusief mobiliteit; opschalen naar het niveau van stad en regio
  • Backbone infrastructuur schone opwek langs de A1, combineren met gebiedsontwikkeling en multi-modale versterking oost-westcorridor
  • Circulaire economie in papierindustrie Loenen Eerbeek koppelen aan natuurontwikkeling en leefbaarheid in de woonomgeving
  • Circulaire economie bedrijventerrein Mars en een benadering zoals bij Transform vertalen naar gebieden met werklocaties

Wat is de Omgevingsagenda Oost?

De Omgevingsagenda Oost wordt de nieuwe breed ingestoken opvolger van de Gebiedsagenda Oost 2013 en wordt één van de eerste uitvoeringsagenda’s van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dit is een pilot traject dat voortkomt uit de vorming van de Nationale Omgevingsvisie in 2018/2019, met als opdrachtgevers het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland. De andere landsdelen volgen hierna eenzelfde traject. De omgevingsagenda’s beschrijven een gebiedsgerichte aanpak van gezamenlijke opgaven van Rijk en regio.

Integrale aanpak

De grote transities, zoals op het gebied van energie, circulaire economie, klimaat en in het landelijk gebied, laten zien dat er een opgavegerichte, meer integrale en adaptievere aanpak nodig is die een langetermijnvisie verbindt met acties op de korte termijn. Een gebiedsgerichte uitwerking past daarin omdat veel opgaven en de te maken keuzes in de leefomgeving samenkomen in de regio en die som der delen hebben impact op het vestigingsklimaat en op ruimtelijke keuzes. 

Aanmelden nieuwsbrief

Over Cleantech Regio