Met De Waterfabriek Wilp sleepten Witteveen+Bos en Royal Haskoning DHV de juryprijs in de wacht van de jaarlijkse innovatieprijs De Vernufteling. Dit is een prijs van de  branchevereniging Koninklijke NLingenieurs.

Het Gelderse Wilp in de gemeente Voorst, partner in de Cleantech Regio, is in 2022 een toekomstbestendige waterfabriek rijker. Onder de naam The Dutch Water Refinery realiseren advies- en ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Royal Haskoning DHV samen met Waterschap Vallei en Veluwe ‘De Waterfabriek Wilp’. De Waterfabriek is een nieuw zuiveringsconcept waar kraakhelder water wordt gemaakt om het huidige en toekomstige zoetwatertekort tegen te gaan en waar grondstoffen worden gewonnen zonder negatieve impact op de leefomgeving.

Nanofilters

In de Waterfabriek Wilp die in 2022 operationeel moet zijn, zitten straks geen grote beluchtings- en bezinkbassins meer waaruit broeikasgassen en vervelende luchtjes kunnen ontsnappen, maar een compacte installatie waarin verschillende technieken worden toegepast. Regenwater, rioolwater en water afkomstig uit de industrie belanden er niet op één hoop, maar worden apart gefilterd. Zo wordt het regenwater met een natuurlijk helofytenfilter gezuiverd en worden geneesmiddelen, microplastics, PFAS en andere bronnen van microverontreiniging met onder andere nanofilters uit het rioolwater gehaald.

Volledig circulair

Met de waterfabriek zet het waterschap Vallei en Veluwe een belangrijke stap om in 2050 volledig circulair te zijn. Zo kan het fosfaat uit urine en ontlasting van de bijna 20.000 inwoners en bedrijven uit de regio eindigen als groene meststof voor de landbouw. Het cellulose uit wc-papier kan een tweede leven krijgen in asfalt. De energie die nodig is voor het zuiveren van het water zal op het terrein zelf duurzaam worden opgewekt. Ook de natuur is gebaat bij de nieuwe waterzuivering. Doordat een deel van het gezuiverde rioolwater in de Twellose Beek terechtkomt, zal deze in de zomer niet kunnen droogvallen. De Waterfabriek Wilp kan zo het hoofd bieden aan toekomstige uitdagingen als water- en grondstoffenschaarste en klimaatverandering.

Scheiden van grondstoffen

Alle inzendingen werden beoordeeld op vier criteria: innovatiegehalte, economische waarde, technologische kwaliteit en maatschappelijke betekenis. Volgens de jury is de Waterfabriek een paradigmashift in zuiveringsland. Juryvoorzitter Jacolien Eijer-de Jong: “RoyalHaskoning-DHV en Witteveen+Bos hebben het niet meer over zuivering, maar over scheiden van grondstoffen. Afvalwater wordt een grondstof en dus waardevol. De maatschappelijke relevantie is groot. Niet alleen worden kostbare grondstoffen teruggewonnen voor gebruik, de decentrale toepassingsmogelijkheid van de Waterfabriek is essentieel voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied.”

Overige nominaties juryprijs

De andere vier genomineerde inzendingen waren:

  • Arup met 3D geprinte stalen brug
  • ABT met Houtskelet krijgt tweede leven
  • Antea Group met Smart Bridge
  • Witteveen+Bos met BlueCan

Kinderen ontwerpen Klimaat Schoolplein

Ook advies- en ingenieursbureau Tauw viel in de prijzen. Met de inzending ‘Ontwerp je eigen Klimaat Schoolplein via serious gaming’ sleepten zij de publieksprijs in de wacht. De game draagt niet alleen bij aan het vergroenen van schoolpleinen – een doelstelling van de Provincie Overijssel –, kinderen hebben zelf inspraak over hoe het schoolplein eruit moet komen te zien en leren direct over de effecten van het ontwerp op het klimaat. De game is ontwikkeld in samenwerking met IVN Natuureducatie, provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting Springzaad en Natuur&Milieu Overijssel.

Over De Vernufteling

De prijs De Vernufteling is een initiatief van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs en wordt mede mogelijk gemaakt door technologiemagazine De Ingenieur. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een project van een Nederlands ingenieursbureau dat lid is van Koninklijke NLingenieurs. Doel van de prijs is om de innovatiekracht van de ingenieursbranche zichtbaar te maken en meer bekendheid te geven aan het bijzondere werk dat ingenieurs dagelijks verrichten.