Internationaal, landelijk en regionaal gaan overheden samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders aan de slag om te voorkomen dat de aarde teveel opwarmt.

Veel plekken worden te droog, te heet of te nat om er te wonen en te werken. Nederland is opgedeeld in dertig verschillende energieregio’s en die regio’s moeten allemaal in 2030 een bepaalde hoeveelheid schone energie opwekken. Om mee te denken hoe dat kan worden bereikt, wordt in elke gemeente in deze regio een werksessie georganiseerd. De werksessies zijn onderdeel van het traject om te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES).

Regionale Energiestrategie

Om de landelijke klimaatdoelstellingen te halen (afgesproken in 2015 in Parijs tussen bijna alle landen), heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven hoeveel energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. De regiogemeenten bepalen samen met de provincie, waterschappen en netbeheerders welk bod voor de regio haalbaar is. Elke regio maakt keuzes in het opwekken van schone energie. Die keuzes worden vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES).
In die RES komt te staan hoe de regio duurzame energie gaat opwekken en opslaan, welke (energie-) infrastructuur daarvoor nodig is en hoe wordt omgegaan met de (rest-) warmtebronnen.

Lokale werksessies

We organiseren werksessies om in beeld te brengen wat mogelijk is voor het opwekken van schone energie. Dit doen we op regionale schaal en op lokale schaal.
Op lokale schaal organiseren gemeenten sessies met een groep inwoners en vertegenwoordigers vanuit dorps- en wijkraden, energiecorporaties, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. De ervaring, kennis en rol van deze deelnemers aan de sessies geven een waardevolle bijdrage aan de inbreng bij het vormgeven van de RES.
De eerste lokale werksessie vindt plaats in Brummen op 12 september, daarna volgen Lochem (17 september), Voorst (24 september), Zutphen (7 oktober), Heerde (3 oktober), Apeldoorn (14 oktober) en Epe (9 oktober).
De werksessies monden uit in een aantal kaarten per gemeente. Deze laten verschillende scenario`s zien met mogelijke gebieden waar er potentie is om energie op te wekken met zonnevelden of windmolens. Verfijning van de kaarten vindt daarna plaats. Hierbij worden inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties en netbeheerders betrokken. Later in het traject krijgen alle inwoners de gelegenheid om te helpen om de plannen voor energieopwekking in het landschap meer concreet te maken.

Tijdspad

De zeven gemeenten in de Cleantech Regio maken een RES met de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, provincie Gelderland en de board van de Cleantech Regio. De gemeenteraden beslissen in het proces. In het najaar wordt naar verwachting het landelijk klimaatakkoord getekend. In juni 2020 moet de concept-RES worden aangeboden met daarin het bod: hoeveel gaat de Cleantech Regio bijdragen aan de klimaatdoelstellingen? Als de Nationale Stuurgroep RES akkoord is met de concept-RES, dan wordt de RES definitief, na besluitvorming door gemeenteraden, provincie, besturen van waterschappen en de Cleantech Regio. Het stappenplan om te komen tot de definitieve RES duurt tot voorjaar 2021. Deze vormt straks het uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.